darewit Inkubatory do jaj animar terrarystyka Poid?a, karmid?a, inkubatory, siatki
(zwierz?ta, og?oszenia)
Og?oszenia, zwierz?ta,
Ogloszenia, ogloszenia sms, sms, smsy

Aby nadaæ og³oszenie drobne za pomoc± SMS-a, nale¿y wykonaæ dwie czynno¶ci:

I. WPISAÆ JEGO TRE¦Æ, ale z zachowaniem nastêpuj±cych warunków:

a/ rozpocz±æ wpisywanie od trzech liter FiF bez przerw, wielko¶æ liter bez znaczenia.
b/ uwa¿aæ by ilo¶æ liter w og³oszeniu (razem z przerwami i prefiksem FiF) nie przekroczy³a 150.
c/ nie trzeba wpisywaæ numeru telefonu komórkowego, z którego jest wysy³any SMS, ale mo¿na zamie¶ciæ dodatkowy (np. stacjonarny).

UWAGA: Nie nale¿y u¿ywaæ polskich znaków diakrytcznych (³, ó, ¼, æ, itp.) poniewa¿ w zale¿no¶ci od sieci, abonamentu, typu aparatu - mog± byæ one liczone jako wielokrotno¶æ zwyk³ego znaku.


II. WYBRAÆ odpowiedni± dla siebie TARYFÊ i wys³aæ SMS. DO WYBORU s± trzy:

a/ je¶li chcesz po prostu zamie¶ciæ og³oszenie drobne w najbli¿szym numerze f&f, to wysy³asz SMS pod numer 72068 (zmiana numeru od 1 listopada 2020 roku.) zap³acisz 2.46 z³ (z VAT),

b/ je¶li chcesz by og³oszenie zosta³o wpisane t³ustym drukiem i opublikowane dodatkowo na stronie internetowej gazety (www.faunaflora.com.pl) to wysy³asz SMS pod numer 75068 (zmiana numeru od 1 sierpnia br.) - zap³acisz 6.15 z³ (z VAT),

c/ je¶li chcesz by og³oszenie by³o wyró¿nione ramk±, wpisane t³ustym drukiem i zamieszczone na pocz±tku danego dzia³u oraz na stronie internetowej gazety (www.faunaflora.com.pl) to wysy³asz SMS pod numer 7968 - zap³acisz 11,07 z³ (z VAT)


PROPONUJEMY RÓWNIE¯ WYGODNIEJSZY SPOSÓB na op³acenie ramki dla wszystkich, którzy wysy³aj± og³oszenia na kuponie z gazety przez pocztê. Dziêki SMS-owi mo¿na op³aciæ ramkê z pominiêciem przekazów pocztowych i bankowych. BY TO UCZYNIÆ wystarczy wys³aæ SMS-a o tre¶ci: FiF R pod numer 7968 (11,07 z³ z VAT), a na kuponie og³oszeniowym wyciêtym z gazety w specjalnie do tego celu przeznaczonym polu wpisaæ numer telefonu, z którego zosta³ wys³any SMS (dodatkowo zamie¶cimy takie og³oszenie w internecie).INFORMACJE DODATKOWE

1. Og³oszenie (wraz z prefiksem FiF) mo¿e zawieraæ maks. do 150 znaków (w³±cznie ze spacjami). Ka¿dy nastêpny znak zostanie zaliczony jako nastêpna wiadomo¶æ i staryfikowany.
2. Numer telefonu komórkowego nadawcy jest automatycznie zamieszczany w systemie, dlatego nie trzeba go wpisywaæ w tre¶æ og³oszenia. Oczywi¶cie mo¿na dodaæ inny numer kontaktowy
3. W odpowiedzi na prawid³owo wys³ane og³oszenie otrzymasz SMS-em krótki komunikat potwierdzaj±cy przyjêcie og³oszenie do realizacji i termin jego ukazania siê.
4. Je¶li nie otrzyma³e¶ komunikatu potwierdzaj±cego przyjêcie og³oszenia, to oznacza, ¿e zosta³ pope³niony jaki¶ b³±d w tre¶ci, nadaniu SMS-a i nie zosta³ on zanotowany w naszym systemie. Zdarzaj± siê równie¿ krótkie przerwy techniczne u operatorów. Dlatego w razie niepowodzenia spróbuj wys³aæ ponownie po jakim¶ czasie. Wcze¶niej sprawd¼ równie¿ czy ca³a procedura wysy³ania (tre¶æ, prefiks, numer) jest zgodna z instrukcj±. Sprawd¼ czy masz ¶rodki na koncie na pokrycie op³aty.STRONA G£ÓWNA


Wydawnictwo Fauna&Flora Adres: 45-061 Opole ul. Katowicka 55. Tel. 77/403-99-11.
e-mail:redakcja@faunaflora.com.pl
Redakcja gazety: zespół. Redaktor naczelny: Marek Orel, tel. +48 608 527 988.
Sekretarz redakcji: Janusz Wach, tel. +48 606 930 559. Korekta: Iwona Stefaniak.